521/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
521

ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o integrované
prevenci


Čl. I

        Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), se mění takto:

        1.  V § 45 se doplňuje věta "Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU