519/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
519

ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších
předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o azylu

        Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 32 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí:

        "(4)  K řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o azylu
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU