518/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
518

ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů


Čl. I


        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  komise pro sociálně-právní ochranu dětí,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

        2.  V § 14 odst. 3 se slova "obce s rozšířenou působností" zrušují.

        3.  V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

        4.  V § 15 odst. 1 větě první se slova "obec povinna" nahrazují slovy "obecní úřad povinen".

        5.  V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU