504/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Částka: 174 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
504

VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví        Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST


§ 1

        Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.


§ 2

        (1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou zřizovány podle zvláštních právních předpisů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a to

a)   politické strany a politická hnutí,1)

b)   občanská sdružení,2)

c)   církve a náboženské společnosti,3)

d)   obecně prospěšné společnosti,4)

e)   zájmová sdružení právnických osob,5)

f)    organizace s mezinárodním prvkem,6)

g)   nadace a nadační fondy,7)

h)   společenství vlastníků jednotek,8)

i)    veřejné vysoké školy,9) a

j)    jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání,10)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 18 odst. 4 zákona)
HLAVA I - ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Rozvaha (bilance)
§ 6 - Výkaz zisku a ztráty
HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)
§ 7 - Dlouhodobý nehmotný majetek
§ 8 - Dlouhodobý hmotný majetek
§ 9 - Dlouhodobý finanční majetek
§ 10 - Oprávky k dlouhodobému majetku
§ 11 - Zásoby
§ 12 - Pohledávky z obchodního styku
§ 13 - Pohledávky z pracovněprávních vztahů
§ 14 - Daně a dotace - pohledávky
§ 15 - Ostatní pohledávky
§ 16 - Krátkodobý finanční majetek
§ 17 - Jiná aktiva, aktiva celkem
§ 18 - Vlastní zdroje
§ 19 - Rezervy
§ 20 - Dlouhodobé závazky
§ 21 - Závazky z obchodního styku
§ 22 - Závazky z pracovněprávních vztahů
§ 23 - Daně a dotace - závazky
§ 24 - Ostatní závazky
§ 25 - Jiná pasiva, pasiva celkem
HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
§ 26 - Náklady
§ 27 - Výnosy
§ 28 - Výsledek hospodaření
HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘÍLOHY
§ 29  
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA (K § 14 odst. 1 zákona)
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 32 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 33 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 34 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 35 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 36 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 37 - Postup tvorby a použití opravných položek (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 38 - Odpisování majetku (K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)
§ 39  
§ 40 - Postup tvorby a použití rezerv (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 41 - Vzájemné zúčtování (K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)
§ 42 - Metoda kursových rozdílů (K § 4 odst. 2 zákona)
ČÁST PÁTÁ  
§ 43 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 44 - Účinnost
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Příloha č. 3 - Směrná účtová osnova
Zavřít
MENU