500/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Částka: 174 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
500

VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví        Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

§ 1

        Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku pro účetní jednotky uvedené v § 2.


§ 2

        (1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, s výjimkou účetních jednotek uvedených v odstavci 2, a na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) zákona, které účtují v soustavě podvojného účetnictví.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.1)

ČÁST DRUHÁ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(K § 18 odst. 4 zákona)

HLAVA I

ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3

        (1)  Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a může zahrnout přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 18 odst. 4 zákona)
HLAVA I - ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3  
§ 4  
HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)
§ 5 - Pohledávky za upsaný základní kapitál
§ 6 - Dlouhodobý nehmotný majetek
§ 7 - Dlouhodobý hmotný majetek
§ 8 - Dlouhodobý finanční majetek
§ 9 - Zásoby
§ 10 - Dlouhodobé pohledávky
§ 11 - Krátkodobé pohledávky
§ 12 - Krátkodobý finanční majetek
§ 13 - Časové rozlišení v aktivech rozvahy (bilance)
§ 14 - Základní kapitál
§ 15 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
§ 16 - Rezervy
§ 17 - Dlouhodobé závazky
§ 18 - Krátkodobé závazky
§ 19 - Časové rozlišení v pasivech rozvahy (bilance)
HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
§ 20 - Obchodní marže
§ 21 - Výkony
§ 22 - Služby
§ 23 - Přidaná hodnota
§ 24 - Osobní náklady
§ 25 - Daně a poplatky
§ 26 - Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
§ 27 - Ostatní provozní výnosy
§ 28 - Ostatní provozní náklady
§ 29 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
§ 30 - Náklady z finančního majetku
§ 31 - Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
§ 32 - Výnosové úroky, nákladové úroky
§ 33 - Ostatní finanční výnosy
§ 34 - Ostatní finanční náklady
§ 35 - Mimořádné výnosy
§ 36 - Mimořádné náklady
§ 37 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
§ 38 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění
HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘÍLOHY
§ 39  
HLAVA V - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
HLAVA VI - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
§ 44  
ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA (K § 14 odst. 1 zákona)
§ 45  
§ 46  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 47 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 48 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů15) (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 49 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 50 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek (K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)
§ 51 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 52 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 53 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 54 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně účetní jednotky (K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)
§ 55 - Postup tvorby a použití opravných položek (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 56 - Odpisování majetku (K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)
§ 57 - Postup tvorby a použití rezerv (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 58 - Vzájemné zúčtování (K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)
§ 59 - Metoda odložené daně (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 60 - Metoda kursových rozdílů (K § 4 odst. 2 zákona)
§ 61 - Metoda ocenění souboru majetku (K § 4 odst. 2 a § 24 odst. 3 zákona)
ČÁST PÁTÁ - KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6 zákona)
HLAVA I - POSTUP ZAHRNOVÁNÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU
§ 62  
HLAVA II - METODY KONSOLIDACE
§ 63  
HLAVA III - USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK TÉTO ZÁVĚRKY
§ 64  
§ 65 - Konsolidovaná rozvaha
§ 66 - Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
§ 67 - Obsahové vymezení přílohy v konsolidované účetní závěrce
HLAVA IV - POUŽITÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ
§ 68  
ČÁST ŠESTÁ  
§ 69 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 70 - Účinnost
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
Příloha č. 3 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění
Příloha č. 4 - Směrná účtová osnova
Zavřít
MENU