492/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
492

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2002,
kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

        2.  § 49 se zrušuje.


Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Němec v. r.

MENU