483/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Částka: 168 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2002 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 7. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
483

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:

Čl.  I

        Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

       "c) třídou zařízení třída identifikující typy přístrojů a zařízení a rozhraní, pro která je přístroj nebo zařízení určeno. Třídy zařízení stanovuje Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") opatřením.8) Přístroje a zařízení mohou být zařazeny současně nebo postupně do více než jedné třídy zařízení.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU