428/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

Částka: 152 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. října 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. září 2002 Nabývá účinnosti: 9. října 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 484/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
428

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. září 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

        Vláda nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech:


Čl. I

        V nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, se za § 6 vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"§ 6a

        (1)  Vyžaduje-li to naléhavá potřeba související s mimořádnou událostí7) nebo s řádným ukončováním činnosti okresních úřadů, lze funkci přednosty okresního úřadu obsadit na základě zkráceného výběrového řízení. Tato skutečnost musí být uvedena v oznámení. Oznámení se v tomto případě v týdeníku "Veřejná správa" neuveřejňuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU