424/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 150 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2002 Nabývá účinnosti: 27. září 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
424

ZÁKON
ze dne 18. září 2002,
kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "písemné výzvy zaslané zadavatelem" nahrazují slovy "písemné výzvy zadavatele".

        2.  V § 50 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU