418/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 148 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 27. září 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 12. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
418

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 164/1999 Sb., zákonem č. 18/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb.,
zákonem č. 30/2000 Sb., zákonem č. 363/2000 Sb., zákonem č. 60/2001 Sb.,
nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 322/2001 Sb.
a zákonem č. 310/2002 Sb.


ZÁKON
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

        Tento zákon upravuje

       a) ochranu utajovaných skutečností a
       b) bezpečnostní způsobilost fyzických osob.


ČÁST PRVNÍ

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ


HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1a


Předmět úpravy

        V části první zákona se vymezují skutečnosti, které je nutno v zájmu České republiky utajovat (dále jen "utajované skutečnosti"), způsob jejich ochrany, působnost a pravomoc orgánů státu při výkonu státní správy v oblasti ochrany utajovaných skutečností, povinnosti orgánů státu, práva a povinnosti fyzických a právnických osob a odpovědnost za porušení povinností stanovených v části první zákona a upravuje postavení Národního bezpečnostního úřadu (dále jen "Úřad").


§ 2
Vymezení pojmů pro účely tohoto zákona

        (1)  Zájmem České republiky je zachování ústavnosti, svrchovanosti, územní celistvosti, zajištění obrany státu, veřejné bezpečnosti, ochrana důležitých ekonomických a politických zájmů, práv a svobod fyzických a právnických osob a ochrana života nebo zdraví fyzických osob.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1a - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů pro účely tohoto zákona
HLAVA DRUHÁ - UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI
§ 3 - Utajované skutečnosti
§ 4 - Oblasti utajovaných skutečností
§ 5 - Stupně utajení
§ 6 - Stanovení stupně utajení
HLAVA TŘETÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 7  
§ 8 - Úřad
§ 8a - Ministerstvo obrany
§ 9 - Zpravodajské služby
§ 10 - Policie České republiky
§ 10a  
HLAVA ČTVRTÁ - POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ
§ 11 - Povinnosti orgánu státu a organizace
§ 12 - Povinnosti statutárního orgánu
§ 13 - Bezpečnostní ředitel
§ 14 - Povinnosti určených osob
§ 15 - Povinnosti fyzických osob
§ 16 - Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví
HLAVA PÁTÁ - OPRÁVNĚNÍ FYZICKÝCH OSOB SEZNAMOVAT SE S UTAJOVANÝMI SKUTEČNOSTMI
Díl první - Podmínky pro vydání osvědčení
§ 18  
§ 19 - Věk
§ 20 - Bezúhonnost
§ 21 - zrušen
§ 22 - Osobnostní způsobilost
§ 23 - Bezpečnostní spolehlivost
Díl druhý - Bezpečnostní prověrka navrhované osoby
§ 24  
§ 25 - Stupně bezpečnostních prověrek
§ 26 - Bezpečnostní prověrka I. stupně
§ 27 - Bezpečnostní prověrka II. stupně
§ 28 - Bezpečnostní prověrka III. stupně
§ 29 - Bezpečnostní prověrka IV. stupně
§ 30 - Bezpečnostní pohovor
§ 31 - Vyhodnocení
Díl třetí - Určování fyzických osob ke styku s utajovanými skutečnostmi
§ 32 - Postup určování
§ 33 - Bezpečnostní dotazník
§ 34 - Určování pro stupeň utajení "Vyhrazené"
§ 35 - Určování pro stupeň utajení "Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné"
§ 36 - Osvědčení
§ 37 - Platnost osvědčení a zánik platnosti
§ 38 - Určení
§ 39 - Zánik určení
§ 40 - Zvláštní způsoby určování a osoby určené ke styku s utajovanými skutečnostmi ze zákona
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Určené osoby ze zákona
Díl čtvrtý - Bezpečnostní spis k navrhované osobě, spis k navrhované osobě a zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 44 - Bezpečnostní spis k navrhované osobě
§ 45 - Spis k navrhované osobě
§ 46 - Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 17  
HLAVA ŠESTÁ - PROSTŘEDKY OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ
§ 47 - Personální bezpečnost
§ 48 - Administrativní bezpečnost
§ 49 - Objektová bezpečnost
§ 50 - Technická bezpečnost
§ 51 - Bezpečnost informačních systémů
§ 52 - Kryptografická ochrana
§ 53 - Certifikace
§ 54 - Průmyslová bezpečnost
§ 55 - Podmínky pro vydání potvrzení
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Potvrzení
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
HLAVA SEDMÁ - MEZINÁRODNÍ STYKY
§ 67  
§ 68 - Registry utajovaných skutečností
HLAVA OSMÁ - VÝKON STÁTNÍHO DOZORU, POKUTY A ŘÍZENÍ
§ 69 - Státní dozor
§ 70 - Opatření k nápravě
§ 71 - Pokuty
§ 72  
§ 73 - Řízení
§ 74 - Doručování
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 77a  
§ 77b  
§ 77c  
§ 77d  
§ 77e  
§ 77f  
§ 77g  
§ 77h  
§ 77i  
§ 77j  
§ 77k  
HLAVA DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
§ 78 - Platnost určení podle dosavadní právní úpravy
§ 79 - Změna stupně utajení
§ 80  
§ 81  
ČÁST DRUHÁ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST FYZICKÝCH OSOB
§ 81a  
§ 81b - Citlivá činnost
§ 81c - Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb
§ 81d - Podmínky pro vydání dokladu
§ 81e  
§ 81f  
§ 81g - Povinnosti statutárního orgánu a fyzické osoby
§ 81h - Ověřování
§ 81i - Doklad
§ 81j - Platnost dokladu a zánik platnosti
§ 81k - Stížnost
§ 81l - Spis o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby
§ 81m - Šetření spolehlivosti fyzické osoby zpravodajskou službou
§ 81n - Státní dozor
§ 81o - Opatření k nápravě
§ 81p - Pokuty
§ 81r  
§ 81s - Řízení
§ 81t - Doručování
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 88 - Zrušovací ustanovení
§ 89 - Účinnost
Zavřít
MENU