413/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002

Částka: 147 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. září 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. září 2002 Nabývá účinnosti: 17. září 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
413

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. září 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo
na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002        Vláda nařizuje podle § 40 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:

Čl. I

        V nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, se za § 1 vkládá nový § 1a, který zní:


"§ 1a

        (1)  U zboží uvedeného v celním sazebníku1) v podpoložce 1105 10 00 - Mouka, krupice a prášek, jehož objem dovozů překročil spouštěcí úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem,2) se uplatní sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) nebo mezinárodní smlouvou3) zvýšená o 5,3.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU