412/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 146 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 18. září 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. září 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
412

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 120/1962 Sb., zákonem č. 53/1963 Sb., zákonem č. 56/1965 Sb.,
zákonem č. 81/1966 Sb., zákonem č. 148/1969 Sb., zákonem č. 45/1973 Sb., zákonem č. 43/1980 Sb.,
zákonným opatřením Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákonem č. 159/1989 Sb.,
zákonem č. 47/1990 Sb., zákonem č. 175/1990 Sb., zákonem č. 457/1990 Sb., zákonem č. 545/1990 Sb.,
zákonem č. 490/1991 Sb., zákonem č. 557/1991 Sb., nálezem Ústavního soudu
České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 uveřejněným v částce 93/1992 Sb.,
zákonem č. 290/1993 Sb., zákonem č. 38/1994 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky
uveřejněným pod č. 91/1994 Sb., zákonem č. 152/1995 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu
České republiky uveřejněným pod č. 103/1997 Sb., zákonem č. 253/1997 Sb., zákonem č. 92/1998 Sb.,
zákonem č. 112/1998 Sb., zákonem č. 148/1998 Sb., zákonem č. 167/1998 Sb., zákonem č. 96/1999 Sb.,
zákonem č. 191/1999 Sb., zákonem č. 210/1999 Sb., zákonem č. 223/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb.,
zákonem č. 305/1999 Sb., zákonem č. 327/1999 Sb., zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb.,
zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 105/2000 Sb., zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 405/2000 Sb.,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ÚČEL ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
§ 3 - Trestný čin
§ 4 - Zavinění
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Příprava k trestnému činu
§ 8 - Pokus trestného činu
§ 9 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
§ 10  
§ 11 - Věk
§ 12 - Nepříčetnost
§ 13 - Nutná obrana
§ 14 - Krajní nouze
§ 15 - Oprávněné použití zbraně
HLAVA TŘETÍ - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 20a  
§ 21  
§ 22  
HLAVA ČTVRTÁ - TRESTY
Oddíl první - Společná ustanovení o trestech
§ 23 - Účel trestu
§ 24 - Upuštění od potrestání
§ 25  
§ 26 - Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem
§ 26a - Dohled
§ 26b  
§ 27 - Druhy trestů
§ 28  
§ 29 - Výjimečný trest
§ 30 - zrušen
Oddíl druhý - Obecné zásady pro ukládání trestů
§ 31 - Výměra trestu
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Ukládání trestu za více trestných činů
§ 36  
§ 37  
§ 37a - Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu
§ 38 - Započítání vazby a trestu
Oddíl třetí - Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 39 - Odnětí svobody
§ 39a  
§ 39b  
§ 40 - Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
§ 41 - Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi
§ 42  
§ 43 - Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení
§ 44  
§ 45 - Obecně prospěšné práce
§ 45a  
§ 46 - Ztráta čestných titulů a vyznamenání
§ 47 - Ztráta vojenské hodnosti
§ 48  
§ 49 - Zákaz činnosti
§ 50  
§ 51 - Propadnutí majetku
§ 52  
§ 53 - Peněžitý trest
§ 54  
§ 55 - Propadnutí věci
§ 56  
§ 57 - Vyhoštění
§ 57a - Zákaz pobytu
Oddíl čtvrtý - Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
§ 58 - Podmíněné odsouzení
§ 59  
§ 60  
§ 60a - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem
§ 60b  
§ 61 - Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu
§ 62  
§ 63  
§ 64  
HLAVA PÁTÁ - ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU
§ 65 - Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost
§ 66 - Účinná lítost
§ 67 - Promlčení trestního stíhání
§ 67a  
§ 68 - Promlčení výkonu trestu
§ 68a  
§ 69 - Zahlazení odsouzení
§ 70  
HLAVA ŠESTÁ - OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 71 - Druhy ochranných opatření
§ 72 - Ochranné léčení
§ 73 - Zabrání věci
HLAVA SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O STÍHÁNÍ MLADISTVÝCH
§ 74 - Obecné ustanovení
§ 75 - Trestní odpovědnost
§ 76 - Účel trestu
§ 77 - Upuštění od potrestání
§ 78 - Ukládání trestu
§ 79  
§ 80 - Úhrnný a souhrnný trest
§ 81 - Výkon trestu odnětí svobody
§ 81a  
§ 82 - Podmíněné odsouzení
§ 83 - zrušen
§ 84 - Ochranná výchova
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Zahlazení odsouzení
HLAVA OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 88  
§ 89  
§ 90  
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE
Oddíl první - Trestné činy proti základům republiky
§ 91 - Vlastizrada
§ 92 - Rozvracení republiky
§ 93 - Teror
§ 93a  
§ 94 - zrušen
§ 95 - Záškodnictví
§ 96  
§ 97 - Sabotáž
Oddíl druhý - Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 105 - Vyzvědačství
§ 106 - Ohrožení utajované skutečnosti
§ 107  
Oddíl třetí - Trestné činy proti obraně vlasti
§ 113 - Spolupráce s nepřítelem
§ 114 - Válečná zrada
§ 115 - Služba v cizím vojsku
HLAVA DRUHÁ - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Oddíl první - Trestné činy proti hospodářské soustavě
§ 118 - Neoprávněné podnikání
§ 118a - Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
§ 121 - Poškozování spotřebitele
§ 124 - Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
§ 124a - Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi
§ 124b  
§ 124c  
§ 124d - Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
§ 124e  
§ 124f  
Oddíl druhý - Trestné činy proti hospodářské kázni
§ 125 - Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
§ 126 - Porušení povinnosti v řízení o konkursu
§ 127 - Porušování závazných pravidel hospodářského styku
§ 128 - Zneužívání informací v obchodním styku
§ 128a - Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě
§ 128b  
§ 128c  
§ 129 - Vystavení nepravdivého potvrzení
Oddíl třetí - Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
§ 140 - Padělání a pozměňování peněz
§ 141 - Udávání padělaných a pozměněných peněz
§ 142 - Výroba a držení padělatelského náčiní
§ 143 - Společné ustanovení
§ 144 - Ohrožování oběhu tuzemských peněz
§ 145 - Padělání a pozměňování známek
§ 145a - Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti
§ 146 - Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství
§ 147 - Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 147a - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 148 - Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
§ 148a - Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží
§ 148b - Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
Oddíl čtvrtý - Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
§ 149 - Nekalá soutěž
§ 150 - Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu
§ 151 - Porušování průmyslových práv
§ 152 - Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
HLAVA TŘETÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
Oddíl první - Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
§ 153  
§ 154  
§ 155 - Útok na veřejného činitele
§ 156  
§ 157 - Společné ustanovení
Oddíl druhý - Trestné činy veřejných činitelů
§ 158 - Zneužívání pravomoci veřejného činitele
§ 159 - Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti
Oddíl třetí - Úplatkářství
§ 160 - Přijímání úplatku
§ 161 - Podplácení
§ 162 - Nepřímé úplatkářství
§ 162a - Společné ustanovení
§ 163 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Oddíl čtvrtý - Zločinné spolčení
§ 163a - Účast na zločinném spolčení
§ 163b  
§ 163c  
Oddíl pátý - Některé formy trestné součinnosti
§ 164 - Podněcování
§ 165 - Schvalování trestného činu
§ 166 - Nadržování
§ 167 - Nepřekažení trestného činu
§ 168 - Neoznámení trestného činu
Oddíl šestý - Jiná rušení činnosti státního orgánu
§ 169 - zrušen
§ 169a - Zasahování do nezávislosti soudu
§ 169b - Pohrdání soudem
§ 171 - § 170 a § 170a zrušenyMaření výkonu úředního rozhodnutí
§ 171a - Nedovolené překročení státní hranice
§ 171b  
§ 171c  
§ 172 - Vzpoura vězňů
§ 173 - zrušen
§ 174 - Křivé obvinění
§ 175 - Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
§ 175a - Křivé tlumočení
§ 175b - Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů
§ 176 - Padělání a pozměňování veřejné listiny
§ 176a - Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka
§ 177 - Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda
§ 178 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji
§ 178a - Pytláctví
HLAVA ČTVRTÁ - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
§ 179 - Obecné ohrožení
§ 180  
§ 180a - Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla
§ 180b  
§ 180c - Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
§ 181 - Porušování povinnosti při hrozivé tísni
§ 181a - Ohrožení a poškození životního prostředí
§ 181b  
§ 181c - Poškozování lesa těžbou
§ 181d - Společné ustanovení
§ 181e - Nakládání s nebezpečnými odpady
§ 181f - Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
§ 181g  
§ 181h  
§ 182 - Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Nedovolené ozbrojování
§ 185a - Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
§ 186 - Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky
§ 187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
§ 187a  
§ 188  
§ 188a - Šíření toxikomanie
§ 189 - Šíření nakažlivé choroby
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193 - Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami
§ 194  
§ 194a - Nedovolená výroba lihu
§ 195 - Společné ustanovení
HLAVA PÁTÁ - TRESTNÉ ČINY HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ
§ 196 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
§ 197 - zrušen
§ 197a  
§ 198 - Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
§ 198a - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
§ 199 - Šíření poplašné zprávy
§ 200  
§ 201 - Ohrožení pod vlivem návykové látky
§ 201a - Opilství
§ 202 - Výtržnictví
§ 202a - Hanobení lidských ostatků
§ 203 - Týrání zvířat
§ 204 - Kuplířství
§ 205 - Ohrožování mravnosti
§ 206 - Pomluva
§ 207 - Neposkytnutí pomoci
§ 208  
§ 209 - Poškozování cizích práv
§ 209a - Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
HLAVA ŠESTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI
§ 210 - Dvojí manželství
§ 211 - zrušen
§ 212 - Opuštění dítěte
§ 213 - Zanedbání povinné výživy
§ 214 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 215 - Týrání svěřené osoby
§ 216 - Únos
§ 216a - Obchodování s dětmi
§ 216b - Společné ustanovení
§ 217 - Ohrožování mravní výchovy mládeže
§ 218 - Podávání alkoholických nápojů mládeži
§ 218a - Podávání anabolických látek mládeži
§ 218b  
HLAVA SEDMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
§ 219 - Vražda
§ 220 - Vražda novorozeného dítěte matkou
§ 221 - Ublížení na zdraví
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225 - Rvačka
§ 226 - Ohrožování pohlavní nemocí
§ 227 - Nedovolené přerušení těhotenství
§ 228  
§ 229  
§ 230 - Účast na sebevraždě
HLAVA OSMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Oddíl první - Trestné činy proti svobodě
§ 231 - Omezování osobní svobody
§ 232 - Zbavení osobní svobody
§ 233 - Zavlečení do ciziny
§ 234 - Loupež
§ 234a - Braní rukojmí
§ 235 - Vydírání
§ 236 - Omezování svobody vyznání
§ 237 - Útisk
§ 238 - Porušování domovní svobody
§ 238a - Porušování svobody sdružování a shromažďování
§ 239 - Porušování tajemství dopravovaných zpráv
§ 240  
Oddíl druhý - Trestné činy proti lidské důstojnosti
§ 241 - Znásilnění
§ 242 - Pohlavní zneužívání
§ 243  
§ 244 - zrušen
§ 245 - Soulož mezi příbuznými
§ 246 - Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku
HLAVA DEVÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
§ 247 - Krádež
§ 248 - Zpronevěra
§ 249 - Neoprávněné užívání cizí věci
§ 249a - Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
§ 249b - Neoprávněné držení platební karty
§ 250 - Podvod
§ 250a - Pojistný podvod
§ 250b - Úvěrový podvod
§ 250c - Provozování nepoctivých her a sázek
§ 251 - Podílnictví
§ 251a - zrušen
§ 252  
§ 252a - Legalizace výnosů z trestné činnosti
§ 253 - Lichva
§ 254 - Zatajení věci
§ 255 - Porušování povinnosti při správě cizího majetku
§ 255a  
§ 256 - Poškozování věřitele
§ 256a - Zvýhodňování věřitele
§ 256b - Pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím
§ 256c - Předlužení
§ 257 - Poškozování cizí věci
§ 257a - Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací
§ 257b  
§ 258 - Zneužívání vlastnictví
HLAVA DESÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI
§ 259 - Genocidium
§ 259a - Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
§ 260 - Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
§ 261  
§ 261a  
§ 262 - Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje
§ 263 - Válečná krutost
§ 263a - Persekuce obyvatelstva
§ 264 - Plenění v prostoru válečných operací
§ 265 - Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků
HLAVA JEDENÁCTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNÍ SLUŽBĚ
Oddíl první - Trestné činy proti brannosti
§ 266 - Maření způsobilosti k službě
§ 267 - Neplnění odvodní povinnosti
§ 268 - Obcházení branné povinnosti
§ 269 - Nenastoupení služby v ozbrojených silách
§ 270  
§ 270a  
§ 271  
§ 272 - Porušování osobních a věcných povinností
Oddíl druhý - Trestné činy proti civilní službě
§ 272a - Nenastoupení civilní služby
§ 272b  
§ 272c  
§ 272d - Vyhýbání se výkonu civilní služby
§ 272e  
HLAVA DVANÁCTÁ - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
Oddíl první - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 273 - Neuposlechnutí rozkazu
§ 274  
§ 275 - Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
§ 276 - Urážka mezi vojáky
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Násilí vůči nadřízenému
§ 279a - Porušování práv a chráněných zájmů vojáků
§ 279b  
Oddíl druhý - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 280 - Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby
§ 281  
§ 282 - Zběhnutí
§ 283 - zrušen
§ 284 - Svémocné odloučení
Oddíl třetí - Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
§ 285 - Porušování povinností strážní služby
§ 286 - Porušování povinností dozorčí služby
§ 287 - Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru
Oddíl čtvrtý - Trestné činy ohrožující bojeschopnost
§ 288 - Ohrožování morálního stavu jednotky
§ 288a - Porušování služebních povinností
§ 289 - Zbabělost před nepřítelem
§ 290 - Nesplnění bojového úkolu
§ 291 - Opuštění bojových prostředků
§ 292 - Vydání bojových prostředků nepříteli
§ 293 - Ublížení parlamentáři
Oddíl pátý - Společná ustanovení
§ 294 - Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti
§ 295 - Svémocné vzdálení
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 296  
§ 297  
§ 298  
§ 299  
§ 300  
§ 301  
Zavřít
MENU