408/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 144 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 13. září 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
408

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb.,
zákonem č. 169/1993 Sb., zákonem č. 128/1999 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb.,
zákonem č. 315/2001 Sb. a zákonem č. 206/2002 Sb.


ZÁKON
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví podmínky provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, bezpečnosti a ochrany zdraví při těchto činnostech, bezpečnosti provozu, ochrany pracovního prostředí, pro výzkum, výrobu a uvádění výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek na trh, jakož i podmínky pro nakládání s nimi. Dále upravuje organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

       a) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, ozbrojené složky Celní správy nebo zpravodajské služby České republiky,
       b) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
ODDÍL PRVNÍ - Základní pojmy
§ 2 - Hornická činnost
§ 3 - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 3a - Organizace
§ 3b - Další práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců
§ 4 - Odstranění pochybností
ODDÍL DRUHÝ - Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 5 - Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 5a  
§ 6  
§ 7 - Báňská záchranná služba a pomoc organizací při havárii
§ 8 - Technická zařízení
§ 8a  
§ 8b  
ODDÍL TŘETÍ - Povolování hornické činnosti
§ 9 - Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly
§ 10 - Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů
§ 11 - Zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 12 - zrušen
§ 13 - Zajišťování a likvidace starých důlních děl
§ 14 - Důlně měřická a geologická dokumentace
§ 15 - Vstup na cizí nemovitosti
§ 16  
§ 17 - Řízení o povolení hornické činnosti
§ 18  
§ 18a  
ODDÍL ČTVRTÝ - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 19 - Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
§ 20 - Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
ČÁST TŘETÍ - VÝBUŠNINY
§ 21 - Základní pojmy
§ 22 - Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami
§ 23 - Výroba výbušnin a pomůcek
§ 24 - Uvádění výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek na trh
§ 25 - Předávání a přejímání výbušnin
§ 26 - Přeprava a přenášení výbušnin
§ 27 - Provádění prací spojených s použitím výbušnin
§ 28  
§ 28a - Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí
§ 29 - Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
§ 30 - Sklady výbušnin
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Evidence výbušnin
§ 34  
§ 35 - Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení
§ 36  
§ 36a - Povinnosti organizací vyrábějících a zpracovávajících výbušniny
§ 36b - Informace o organizacích, které používají výbušniny
§ 36c  
§ 37 - zrušen
ČÁST ČTVRTÁ - STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA
§ 38 - Organizace státní báňské správy
§ 39 - Působnost orgánů státní báňské správy
§ 40 - Český báňský úřad
§ 41 - Obvodní báňské úřady
§ 42 - Báňští inspektoři
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44 - Sankce
§ 44a  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Přechodná ustanovení
§ 48 - Zrušovací ustanovení
§ 49 - Účinnost
Zavřít
MENU