384/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 6. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 115/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
384

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 6. srpna 2002
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví

       a) požadavky technického provedení fotografie,
       b) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") a celkové vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,
       c) obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,
       d) způsob vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení cvičných střeleb a
       e) vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení a oznámení.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - FOTOGRAFIE ŽADATELE [K § 17 odst.  2 písm.  c) zákona]
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Díl 1 - Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (K § 21 odst.  9 zákona)
§ 3 - Obsahová náplň teoretické části zkoušky
§ 4 - Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 5 - Celkové vyhodnocení zkoušky
§ 6 - Odměna zkušebního komisaře
Díl 2 - Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře (K § 30 odst.  11 zákona)
§ 7 - Obsahová náplň teoretické části zkoušky
§ 8 - Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 9 - Celkové vyhodnocení zkoušky
§ 10 - Vydání průkazu zkušebního komisaře
ČÁST ČTVRTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ (K § 39 odst.  5 zákona)
§ 11 - Záznamní kniha zbraní a střeliva
§ 12 - Evidenční kniha zbraní a střeliva
§ 13 - Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva
§ 14 - Kniha o provedených cvičných střelbách
§ 15 - Společné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - (K § 79 odst.  3 zákona)
§ 16 - Vzory tiskopisů
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17  
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - VYHODNOCENÍ zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
Příloha č. 2 - VYHODNOCENÍ zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem
Příloha č. 3 - VZOR zbrojního průkazu
Příloha č. 4 - VZOR zbrojní licence
Příloha č. 5 - ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Příloha č. 6 - VZOR průkazu zbraně
Příloha č. 7 - VZOR průkazu zbrojního komisaře
Příloha č. 8 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY
Příloha č. 9 - ŽÁDOST O POVOLENÍ
Příloha č. 10 - ŽÁDOST o vydání zbrojního průkazu
Příloha č. 11 - ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojního průkazu
Příloha č. 12 - ŽÁDOST o vydání zbrojní licence
Příloha č. 13 - ŽÁDOST o rozšíření skupin zbrojní licence
Příloha č. 14 - ŽÁDOST o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva
Příloha č. 15 - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY
Příloha č. 16 - ŽÁDOST o jmenování zkušebním komisařem
Příloha č. 17 - ŽÁDOST o povolení k provozování střelnice
Příloha č. 18 - ŽÁDOST o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - zakázaného doplňku zbraně
Příloha č. 19 - PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti
Příloha č. 20 - DOKLAD O OSVĚDČENÍ odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
Příloha č. 21 - OZNÁMENÍ o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Příloha č. 22 - OZNÁMENÍ o vývozu a zpětném dovozu zbraně
Zavřít
MENU