358/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. července 2002 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 11. července 2002,
kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 8, § 24 odst. 7, § 25 odst. 7, § 27 odst. 2, § 29 odst. 12, § 30 odst. 4 a § 33 odst. 5 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Předmětem úpravy této vyhlášky je

       a) stanovení přípustných množství dovážených regulovaných látek uvedených v příloze č. 4 k zákonu,
       b) stanovení možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíků, na které se nevztahuje zákaz nebo omezení jejich použití,
       c) stanovení náležitostí pro žádosti o povolení vydávaná podle zákona,
       d) stanovení podmínek pro zacházení s regulovanými látkami a zamezování jejich úniku.

§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) používáním - použití regulovaných látek ve výrobě nebo v údržbě, zvláště pak při plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných procesech, s výjimkou použití jako vstupní surovina nebo jako technologický prostředek,
       b) reverzním systémem klimatizace a tepelného čerpadla - kombinace konstrukčně propojených součástí obsahujících chladivo, které tvoří jeden uzavřený chladicí okruh, v němž chladivo obíhá za účelem odnímání a předávání tepla (tj. chlazení, topení); využívá procesy, které jsou zvratné v tom smyslu, že výparníky a kondenzátory jsou navrženy tak, aby byly ve své funkci zaměnitelné,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Celkový roční limit dovozu methylbromidu (K § 23 zákona)
§ 4 - Celkový roční limit dovozu hydrochlorfluoruhlovodíků (K § 23 odst.  4 zákona)
§ 5 - Celkový roční limit výroby a dovozu regulovaných látek pro zajištění nezbytné potřeby (K § 23 odst.  8 zákona)
§ 6 - Možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíků, na které se nevztahuje zákaz a lhůty, do nichž je možné je používat (K § 24 odst.  7 zákona)
§ 7 - Náležitosti žádosti o povolení k dovozu (K § 25 odst.  7 zákona)
§ 8 - Náležitosti žádosti o povolení k vývozu (K § 27 odst.  2 zákona)
§ 9 - Znovuzískávání halonů [K § 29 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 10 - Znovuzískávání regulovaných látek (K § 29 odst.  1 a 6 zákona)
§ 11 - Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které je obsahují (K § 29 odst.  2 a § 33 odst.  5 zákona)
§ 12 - Náležitosti kontroly a měření úniků regulovaných látek (K § 29 zákona)
§ 13 - Evidence a vykazování regulovaných látek a jejich emisí (K § 32 a 33 zákona)
§ 14 - Seznam nových látek (K § 30 odst.  4 zákona)
§ 15 - Společné ustanovení
§ 16 - Přechodná ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - Celková roční nejvyšší přípustná množství regulovaných látek ppro zajištění nezbytné...
Příloha č. 2 - Vzor žádosti o povolení dovozu regulované látky a výrobků, které ji obsahují
Příloha č. 3 - Vzor žádosti o povolení vývozu regulované látky a výrobků, které ji obsahují
Příloha č. 4 - Vzor žádosti o povolení k zacházení s regulovanými látkami
Příloha č. 5 - Vzor formuláře hlášení o výrobě regulovaných látek podle § 32 odst. 1 zákona
Příloha č. 6 - Vzor formuláře hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odst. 2 zákona
Příloha č. 7 - Vzor formuláře hlášení o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 zákona
Příloha č. 8 - Vzor formuláře o počtu užívaných halonových instalací a množství obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona
Příloha č. 9 - Vzor formuláře o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická osoba nebo právnická osoba zacházela, podle § 32 odst. 6 zákona
Příloha č. 10 - Vzor formuláře o množství emisí při používání regulovaných látek jako suovin nebo technologických prostředků podle § 32 odst. 7 zákona
Příloha č. 11 - Seznam nových látek
Příloha č. 12 - Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek
Zavřít
MENU