347/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 18. července 2002 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 127/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 6. dubna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
347

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 18. července 2002
o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
podle sortimentu prodávaných potravin        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 146/2002 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

        (1)  Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prodej potravin1) a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.

        (2)  Vyhláška se nevztahuje na prodej živých zvířat, včetně ryb, na přímý prodej živočišných produktů výrobcem a na jejich prodej na tržištích a v tržnicích.2)


§ 2
Výklad pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) prodejnou pro prodej potravin (dále jen "prodejna") zařízení tvořené souborem místností a prostorů určených a vybavených pro prodej potravin a provozní zázemí. Potravinářskou prodejnou je i stánek, pojízdná prodejna, jiné prodejní zařízení, v nichž se provádí prodej potravin, jakož i ta část prostorů určených pro jiný účel, v níž se provádí prodej potravin,
       b) stánkem zařízení tvořené zpravidla jediným prostorem určeným a vybaveným pro prodej potravin,
       c) pojízdnou prodejnou účelově upravené a vybavené zařízení pro pojízdný dlouhodobý nebo sezonní prodej potravin,
       d) jiným prodejním zařízením zařízení zajišťující přenosný krátkodobý prodej (například roznáškové koše, podnosy, stoly, přenosné stánky) a automaty zajišťující dlouhodobý samoobslužný prodej,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Hygienické požadavky na prodej potravin
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Hygienické požadavky na vybavení potravinářské prodejny
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Přechodné ustanovení
§ 23 - Zrušovací ustanovení
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU