329/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. července 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2002 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
329

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. června 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky
k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb. a nařízení vlády č. 323/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova "zákona a technických" nahrazují slovem "právních".

        2.  Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

 

Poř. č.

Název položky

1

lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)

2

zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg1)


___________________

1) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.".


        3.  Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU