326/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. července 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. 138/2002 Sb.

326

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:

§ 1

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují měřicí přístroje, které slouží k určení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso a které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu (dále jen "váhy"). Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Příloha č. 4 - OZNAČOVÁNÍ
Příloha č. 5 - MINIMÁLNÍ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ BÝT VZATY V ÚVAHU PŘI AUTORIZACI
Zavřít
MENU