317/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. července 2002 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 18. července 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 263/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 13. června 2002
o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných
materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření
a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek
(o typovém schvalování a přepravě)        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 zákona k provedení § 9 odst. 1 písm. m) a p), § 13 odst. 3 písm. d), § 20 odst. 1 písm. b) a d) a § 23 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška

       a) upravuje podrobnosti a postup typového schvalování obalových souborů pro přepravu skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek a zdrojů ionizujícího záření, ověřování a dokladování jejich shody se schváleným typem,
       b) stanoví jaderné materiály a radioaktivní látky, k jejichž přepravě je třeba povolení, způsob zabezpečení přepravy, obsah, rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace, která je součástí žádosti o povolení,
       c) upravuje v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsoby mezinárodní přepravy radioaktivních odpadů a uzavřených zářičů.1)


ČÁST PRVNÍ

TYPOVÉ SCHVALOVÁNÍ


§ 2

Typově schvalované výrobky
(K § 23 odst. 1 zákona)

        (1)  Typovému schválení podléhají

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST PRVNÍ - TYPOVÉ SCHVALOVÁNÍ
§ 2 - Typově schvalované výrobky (K § 23 odst.  1 zákona)
§ 3 - Náležitosti žádosti o typové schválení (K § 23 odst.  2 zákona)
§ 4 - Dokumentace zkoušek (K § 23 odst.  3 zákona)
§ 5 - Způsob schválení (K § 23 odst.  2 zákona)
§ 6 - Ověřování a dokládání shody, jejich rozsah a způsob (K § 23 odst.  4 a 5 zákona)
ČÁST DRUHÁ - PŘEPRAVA JADERNÝCH MATERIÁLŮ A URČENÝCH RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK
§ 7 - Povolení k přepravě [K § 9 odst.  1 písm.  m) zákona]
§ 8 - Rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přepravě [K § 13 odst.  3 písm.  d) zákona]
§ 9 - Zabezpečení přepravy a dopravy přepravcem [K § 20 odst.  1 písm.  b) a d) zákona]
ČÁST TŘETÍ - MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA RADIOAKTIVNÍHO ODPADU
§ 10 - Rozsah a způsoby provádění mezinárodní přepravy radioaktivních odpadů, dokumentace pro povolení a dozor nad touto přepravou [K § 9 odst.  1 písm.  p) a k bodu P přílohy zákona]
§ 11 - Společná a přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ POSTUPY K TYPOVÉMU SCHVALOVÁNÍ
Příloha č. 2 - POŽADAVKY NA OBALOVÉ SOUBORY TYPU D A S
Příloha č. 3 - MEZE AKTIVIT A MATERIÁLOVÁ OMEZENÍ
Příloha č. 4 - POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY
Příloha č. 5 - PŘEPRAVA UZAVŘENÝCH ZÁŘIČŮ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE
Příloha č. 6 - STANDARTNÍ DOKUMENT PRO MONITOROVÁNÍ PŘEPRAV RADIOAKTIVNÍHO ODPADU
Zavřít
MENU