313/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
313

ZÁKON
ze dne 13. června 2002,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.  I

        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se slova "vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech" zrušují.

        2.  V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "Rozdělí-li se město na 2 nebo více obcí" nahrazují slovy "Oddělí-li se část města a vzniknou 2 nebo více obcí".

        3.  V § 4 odst. 1 se slova "Městy se zvláštním postavením (dále jen "statutární město")" nahrazují slovy "Statutárními městy"; slovo "a" se nahrazuje čárkou a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.".

        4.  V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

        5.  § 5 zní:


"§ 5

        (1)  Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

        (2)  Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu; dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územně členěného statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU