307/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně

Částka: 113 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 12. července 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 263/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 13. června 2002
o radiační ochraně


        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. h) bodu 4, § 2 písm. gg), § 4 odst. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, § 6 odst. 2, 3, 4, 5 a 6, § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. h), i), j) a r), § 13 odst. 3 písm. d), § 17 odst. 1 písm. d), § 18 odst. 1 písm. a), c), § 22 písm. e), § 24 odst. 4 a bodů  I.6, I.7, I.8, I.12 a I.13 přílohy zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

       a) podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační ochrany při práci na pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti, včetně podrobností pro vymezování, označování a oznamování nebo schvalování sledovaných nebo kontrolovaných pásem na těchto pracovištích,
       b) podrobnosti k vykonávaní činností v souvislosti s výkonem práce, které jsou spojeny se zvýšenou přítomností přírodních radionuklidů nebo se zvýšeným vlivem kosmického záření a vedou nebo by mohly vést k významnému zvýšení ozáření fyzických osob (dále jen "pracovní činnosti se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů"), tím, že stanoví dotčená pracoviště a osoby, rozsah měření a směrné hodnoty pro zásahy ke snížení zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Veličiny radiační ochrany
HLAVA II - KLASIFIKACE Z D ROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (K § 4 odst.  12 zákona)
§ 4 - Kritéria pro klasifikaci zdrojů
§ 5 - Zprošťovací úrovně
§ 6 - Nevýznamné zdroje
§ 7 - Drobné zdroje
§ 8 - Jednoduché zdroje
§ 9 - Významné zdroje
§ 10 - Velmi významné zdroje
HLAVA III - KATEGORIZACE PRACOVIŠŤ, KDE SE VYKONÁVAJÍ RADIAČNÍ ČINNOSTI (K § 4 odst.  12 zákona)
§ 11 - Kritéria pro kategorizaci pracovišť
§ 12 - Pracoviště I. kategorie
§ 13 - Pracoviště II. kategorie
§ 14 - Pracoviště III. kategorie
§ 15 - Pracoviště IV. kategorie
§ 16 - Kategorizace radiačních pracovníků (K § 4 odst.  12 zákona)
HLAVA IV - OPTIMALIZACE A LIMITY OZÁŘENÍ (K § 4 odst.  4 a 6 zákona)
§ 17 - Optimalizace radiační ochrany
§ 18 - Systém limitů pro omezování ozáření
§ 19 - Obecné limity
§ 20 - Limity pro radiační pracovníky
§ 21 - Limity pro učně a studenty
§ 22 - Odvozené limity
§ 23 - Omezování ozáření ve zvláštních případech
ČÁST DRUHÁ - RADIAČNÍ ČINNOSTI
HLAVA I - PODMÍNKY BEZPEČNÉHO PROVOZU PRACOVIŠŤ, KDE SE VYKONÁVAJÍ RADIAČNÍ ČINNOSTI [K § 4 odst.  11, § 13 odst.  3 písm.  d) a § 17 odst.  1 zákona]
§ 24 - Obecné podmínky bezpečného provozu
§ 25 - Odůvodňování radiačních činností
§ 26 - Informování a příprava pracovníků
§ 27 - Soustavný dohled nad radiační ochranou
§ 28 - Lékařský dohled
§ 29 - Sledované pásmo
§ 30 - Kontrolované pásmo
§ 31 - Příprava a zahájení provozu pracoviště, kde mají být vykonávány radiační činnosti
§ 32 - Zvláštní podmínky bezpečného provozu pracovišť s generátory záření
§ 33 - Zvláštní podmínky bezpečného provozu pracovišť s uzavřenými radionuklidovými zářiči
§ 34 - Zvláštní podmínky bezpečného provozu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči
§ 35 - Vyřazování pracoviště z provozu
HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (K § 4 odst.  11, § 9 odst.  1 písm.  i), § 13 odst.  3 písm.  d) zákona a bodům I.6, I.7, I.8, I.12 a I.13 přílohy zákona)
§ 36 - Způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření vyžadující povolení
§ 37 - Výroba
§ 38 - Dovoz
§ 39 - Vývoz
§ 40 - Distribuce
§ 41 - Instalace nebo uvádění do provozu
§ 42 - Skladování radionuklidových zářičů
§ 43 - Používání
§ 44 - Hodnocení vlastností
§ 45 - Opravy
HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY [K § 2 písm.  h) bodu 4, § 9 odst.  1 písm.  j), § 13 odst.  3 písm.  d) a § 24 odst.  4 zákona]
§ 46 - Obecné požadavky na nakládání s radioaktivními odpady
§ 47 - Požadavky na zařízení používaná při nakládání s radioaktivními odpady
§ 48 - Shromažďování a třídění radioaktivních odpadů
§ 49 - Zpracování radioaktivních odpadů
§ 50 - Úprava radioaktivních odpadů
§ 51 - Skladování radioaktivních odpadů
§ 52 - Ukládání radioaktivních odpadů
§ 53 - Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady
§ 54 - Evidence radioaktivních odpadů
§ 55 - Průvodní list radioaktivních odpadů
HLAVA IV - UVÁDĚNÍ RADIONUKLIDŮ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ [K § 8 odst.  1 a § 9 odst.  1 písm.  h) zákona]
§ 56 - Obecná pravidla pro uvádění radionuklidů do životního prostředí
§ 57 - Uvolňovací úrovně
HLAVA V - DALŠÍ RADIAČNÍ ČINNOSTI [K § 4 odst.  11 a § 9 odst.  1 písm.  r) zákona]
§ 58 - Přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků
§ 59 - Služby významné z hlediska radiační ochrany
HLAVA VI - PODROBNOSTI PODMÍNEK LÉKAŘSKÉHO OZÁŘENÍ [K § 4 odst.  7 písm.  a) a § 7 odst.  3 zákona]
§ 60 - Odůvodnění lékařského ozáření
§ 61 - Ověřování nových poznatků
§ 62 - Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření
§ 63 - Postupy při lékařském ozáření
§ 64 - Požadavky na vybavení pracoviště
§ 65 - Léčebné aplikace radionuklidů
§ 66 - Požadavky na pracovníky
§ 67 - Další podmínky pro lékařské ozáření
HLAVA VII - SLEDOVÁNÍ, MĚŘENÍ, HODNOCENÍ, OVĚŘOVÁNÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ VELIČIN, PARAMETRŮ A SKUTEČNOSTÍ DŮLEŽITÝCH Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY [K § 2 písm.  gg) a § 18 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 68 - Veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany
§ 69 - Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany
§ 70 - Přejímací zkouška
§ 71 - Zkouška dlouhodobé stability
§ 72 - Zkouška provozní stálosti
§ 73 - Náležitosti programu monitorování
§ 74 - Jednotné postupy pro hodnocení veličin měřených v rámci monitorování
§ 75 - Referenční úrovně
§ 76 - Monitorování pracoviště
§ 77 - Monitorování osobní
§ 78 - Monitorování výpustí
§ 79 - Monitorování okolí pracoviště
HLAVA VIII - EVIDENCE ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ DŮLEŽITÝCH Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY [K § 18 odst.  1 písm.  c) a § 22 písm.  e) zákona]
§ 80 - Evidence zdrojů ionizujícího záření u držitelů povolení
§ 81 - Evidence drobných zdrojů ionizujícího záření u ohlašovatelů
§ 82 - Osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče
§ 83 - Průvodní list otevřeného radionuklidového zářiče
§ 84 - Evidence osobních dávek u držitelů povolení
§ 85 - Evidence osobních dávek u oprávněných dozimetrických služeb
§ 86 - Evidence ostatních veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany
ČÁST TŘETÍ - PRACOVNÍ ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM OZÁŘENÍM Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ [K § 4 odst.  7 písm.  b), § 6 odst.  2, odst. 3 písm.  b), c) a d), § 8 a § 9 odst.  1 písm.  h) zákona]
§ 87 - Pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů
§ 88 - Rozsah měření a evidence výsledků
§ 89 - Uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů
§ 90 - Směrné hodnoty
§ 91 - Významně zvýšené ozáření z přírodních zdrojů
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁSAHY K ODVRÁCENÍ NEBO SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ (K § 4 odst.  5 a § 6 odst.  4, 5 a 6 zákona)
HLAVA I  
§ 92 - Obecná pravidla pro přípravu a provádění zásahů
HLAVA II - ZÁSAHY KE SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
§ 93 - Pravidla pro přípravu a provádění zásahů ke snížení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření
§ 94 - Radonový index pozemku
§ 95 - Stavby
§ 96 - Stavební materiály
§ 97 - Dodávaná voda
HLAVA III - ZÁSAHY PŘI RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACI
§ 98 - Ochranná opatření
§ 99 - Neodkladná ochranná opatření
§ 100 - Následná ochranná opatření
HLAVA IV - ZÁSAHY PŘI PŘETRVÁVAJÍCÍM OZÁŘENÍ
§ 101 - Rozsah usměrňování přetrvávajícího ozáření
§ 102 - Zásahové úrovně pro přetrvávající ozáření
§ 103 - Přetrvávající radioaktivní kontaminace potravin z černobylské havárie
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÉ, PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 104 - Společné ustanovení
§ 105 - Přechodné ustanovení
§ 106 - Zrušovací ustanovení
§ 107 - Účinnost
Příloha č. 1 - Zprošťovací úrovně
Příloha č. 2 - Uvolňovací úrovně
Příloha č. 3 - Konverzní faktory
Příloha č. 4 - Podklady ke kategorizaci prací a pracovišť s otevřenými zářiči
Příloha č. 5 - Podklady ke stanovování veličin radiační ochrany
Příloha č. 6 - Podmínky pro řádné a kvalifikované provádění zkoušek v oblasti radiační ochrany
Příloha č. 7 - Požadavky na rozsah zkoušek dlouhodobé stability uzavřených radionuklidových zářičů
Příloha č. 8 - Směrné hodnoty zásahových úrovní pro případ radiční mimořádné situace
Příloha č. 9 - Diagnostické referenční úrovně
Příloha č. 10 - Podklady k omezování ozáření z přírodních radionuklidů
Příloha č. 11 - Stanovení radonového indexu pozemku
Příloha č. 12 - Registrační karta generátoru záření
Příloha č. 13 - Údaje oznamované podle § 80 odst. 5
Zavřít
MENU