285/2002 Sb.Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. září 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
285

ZÁKON
ze dne 30. května 2002
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon)



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

DAROVÁNÍ, ODBĚRY
A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského původu prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče.1)


§ 2
Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) orgány části lidského těla tvořené strukturovaným uspořádáním tkání, které organismus neumí nahradit, pokud jsou z těla zcela odstraněny,
       b) tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek,2) pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (dále jen "tkáň"),
       c) možným dárcem pacient, u něhož se s ohledem na jeho zdravotní stav předpokládá smrt a možnost odběru tkáně nebo orgánu, nebo tělo zemřelé osoby, u níž byla prokázána smrt a u níž se předpokládá možnost odběru tkáně nebo orgánu,
       d) dárcem osoba nebo tělo zemřelé osoby, které je proveden odběr tkáně nebo orgánu za účelem transplantace,
       e) smrtí nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DAROVÁNÍ, ODBĚRY A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - ODBĚR TKÁNÍ A ORGÁNŮ
Díl 1 - Odběr tkání a orgánů od žijících dárců
§ 3  
§ 4 - Ochrana nezletilých osob, osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a osob, které s ohledem na svůj momentální zdravotní stav nejsou schopny zvážit veškeré důsledky provedení odběru obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví
§ 5 - Etická komise
§ 6 - Posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce
§ 7 - Úplné poučení a souhlas
§ 8 - Podmínění odběru od žijícího dárce
§ 9 - Transplantace tkání nebo orgánů odebraných z jiného důvodu než za účelem transplantace
Díl 2 - Odběr od zemřelých dárců
§ 10 - Přípustnost odběru od zemřelého dárce a náležitosti zjištění smrti
§ 11 - Nepřípustnost odběru od zemřelého dárce
§ 12 - Odebrané tkáně a orgány
§ 13 - Pitvy
§ 14 - Úcta k lidskému tělu
Díl 3 - Sdělení předpokládaného odběru osobě blízké a nesouhlas s posmrtným odběrem
§ 15  
§ 16  
HLAVA III - PŘÍJEMCE
§ 17  
HLAVA IV - NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ REGISTRY SOUVISEJÍCÍ S TRANSPLANTACEMI
§ 18  
HLAVA V - POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOUVISLOSTI S DAROVÁNÍM A TRANSPLANTACEMI TKÁNÍ A ORGÁNŮ
§ 19 - Poskytování informací o zdravotním stavu dárce a příjemce
§ 20 - Respektování anonymity mezi dárci a příjemci a informační povinnost zdravotnických zařízení
§ 21 - Zdravotnická zařízení provádějící odběry a transplantace
§ 22 - Transplantační centrum
§ 23 - Tkáňová banka
§ 24 - Středisko pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk
§ 25 - Koordinační středisko transplantací
HLAVA VI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 26  
HLAVA VII - JINÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S DAROVÁNÍM, ODBĚREM A TRANSPLANTACEMI
§ 27 - Zajišťování informací pro veřejnost
§ 28 - Zákaz finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány
HLAVA VIII - POKUTY
§ 29  
§ 30  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 35  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 36  
§ 67d - Registry
§ 77b  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 37  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
§ 38  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Příloha č. 1 - Protokol o zjištění smrti
Příloha č. 2 - Zjišťování smrti v případech prokazování smrti mozku
Zavřít
MENU