284/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
284

ZÁKON
ze dne 31. května 2002,
kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

       "b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
       c) krajské úřady,".

        2.  V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova "o přijetí ke studiu ve" vkládají slova "vyšších odborných školách,".

        3.  V § 3 odst. 2 se na konci písmena l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  o uznání předchozího vzdělání.".

        4.  § 4 včetně nadpisu zní:


"§ 4

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

        Obecní úřad obce s rozšířenou působností

       a) zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle § 8 odst. 2 pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 a předává jej krajskému úřadu,
       b) zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem podle § 12 odst. 5,
       c) připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle § 8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů ministerstva a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI - ÚČINNOST
Zavřít
MENU