265/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

ZÁKON
ze dne 30. května 2002,
kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., § 11a včetně poznámek pod čarou č. 73a) a 73b) zní:


"§ 11a

        (1)  Ministerstvo vnitra poskytuje podle zvláštního právního předpisu73a) České správě sociálního zabezpečení z informačního systému evidence obyvatel v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:

       a) jméno, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
       b) datum narození,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU