262/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
262

ZÁKON
ze dne 29. května 2002,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.  I

        V § 14 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), věta první zní: "Poprvé jsou držitelé licencí podle odstavce  2 povinni odvést do fondu příspěvek o celkové výši 50  000 000 Kč v roce 2002.".


Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

MENU