260/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. září 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
260

ZÁKON
ze dne 24. května 2002,
kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího
některá práva duševního vlastnictví a o změně
některých dalších zákonů


Čl. I


        Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "propuštěno do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla4) nebo umísťováno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,5)" zrušují.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. b) se slova "v jiných případech" nahrazují slovy " ,  propuštěno do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla4) nebo umístěno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu5)".

        3.  V § 1 odst. 2 se za slovo "úřadů" vkládají slova "v nesporných případech v řízení o přestupku nebo správním deliktu podle tohoto zákona, uznat zboží za padělek nebo nedovolenou napodobeninu," za slovo "bylo" se vkládají slova "celním úřadem nebo".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ  
Čl. IX - Účinnost
Zavřít
MENU