259/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
259

ZÁKON
ze dne 24. května 2002,
kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o právu shromažďovacím

Čl. I


        Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

        Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává
       a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,
       b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,
       c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,
       d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje
(dále jen "úřad").".
        2.  V § 3 se slova "československá právnická osoba" nahrazují slovy "právnická osoba se sídlem na území České republiky".
        3.  V § 4 odst. 1 se slova "(§ 16)" zrušují.
        4.  V § 4 odst. 3 se slova "Národní výbor může určit místo v obci" nahrazují slovy "Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa".
        5.  V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
        "(2)  K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU