258/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2002 Nabývá účinnosti: 28. června 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
258

ZÁKON
ze dne 24. května 2002,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 146/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 49 odst. 1 se slova "a službu při odbavovacím procesu na letišti" zrušují.

        2.  Za § 49 se vkládají nové § 49a až 49n, které včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí:


"§ 49a

Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti

        (1)  Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti5a) (dále jen "odbavovací služby") může pro cizí potřeby poskytovat právnická osoba, fyzická osoba, včetně leteckého dopravce a provozovatele letiště; pouze letecký dopravce může tyto služby poskytovat pro vlastní potřebu.

        (2)  Odbavovací služby lze poskytovat na základě souhlasu uděleného Ministerstvem dopravy a spojů.


§ 49b

Podmínky pro udělení souhlasu

        (1)  Ministerstvo dopravy a spojů udělí souhlas k poskytování odbavovacích služeb na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že

       a) má sídlo nebo pobyt na území České republiky nebo v členském státě Evropské unie, není-li žadatelem letecký dopravce; žadateli z členského státu Evropské unie lze souhlas udělit dnem vstupu do Evropské unie na základě principu vzájemnosti,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU