238/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 090 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 12. června 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 9. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
238

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 478/2001 Sb. a zákonem č. 175/2002 Sb.ZÁKON
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje

a)   podmínky pro provozování autoškol,

b)   způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (dále jen "získání řidičského oprávnění") a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,

c)   práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,

d)   podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen "profesní osvědčení"), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,

e)   způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,

f)    způsob zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel,

g)   působnost správních úřadů a státní dozor.


ČÁST DRUHÁ

PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL

Registrace k provozování autoškoly


§ 2


        (1)  Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává okresní úřad. Příslušný je okresní úřad podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL Registrace k provozování autoškoly
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Odnětí registrace k provozování autoškoly
§ 7  
§ 8 - Technické podmínky provozování autoškoly
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
HLAVA PRVNÍ - PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ A DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU
§ 13 - Podmínky přijetí k výuce a výcviku
§ 14 - Druhy výuky a výcviku
§ 15 - Základní výuka a výcvik
§ 16 - Sdružená výuka a výcvik
§ 17 - Rozšiřující výuka a výcvik
§ 18 - Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu
§ 19 - Doplňovací výuka a výcvik
§ 20 - Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění
HLAVA DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ VÝUKY A VÝCVIKU
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
HLAVA TŘETÍ - ZPŮSOB VÝUKY A VÝCVIKU ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A JEJICH UKONČENÍ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Průkaz zkušebního komisaře
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti
§ 39  
§ 40 - Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
§ 41 - Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla
§ 42 - Zkouška z praktické jízdy
§ 43  
§ 44 - Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku
§ 45 - Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
§ 45a - Doplňovací zkouška
ČÁST PÁTÁ - ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
§ 46 - Odborná způsobilost řidičů
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST ŠESTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 53  
§ 54 - Státní dozor
§ 55  
§ 56 - Pokuty
§ 57  
§ 58  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 59 - Společná ustanovení
§ 60 - Přechodná ustanovení
§ 61  
§ 62  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 65  
Zavřít
MENU