237/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. června 2002 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 27. května 2002 Nabývá účinnosti: 10. června 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
237

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. května 2002
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

        (1)  Tato vyhláška se vztahuje na všechny výrobky uvedené v § 38 odst. 1 a 2 zákona.

        (2)  Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů1) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

        (3)  Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem2) již před jejich předáním povinné osobě.

        (4)  Na nakládání s výrobky podle odstavce 1, které se staly odpadem po odebrání povinnou osobou, se vztahují povinnosti stanovené v zákoně a prováděcích právních předpisech k němu.3)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru
§ 3 - Zajištění informovanosti prodejce a spotřebitele
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU