229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON
ze dne 9. května 2002
o finančním arbitrovi


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Úvodní ustanovení

§ 1

        (1)  K rozhodování sporů

       a) mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (dále jen "převádějící instituce"), a jejich klienty při provádění převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,1) jestliže výše částky převodu vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni účinnosti příkazu k převodu částku 50 000,
       b) mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky (dále jen "vydavatel elektronických platebních prostředků"), a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků,1)
pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána příslušnost soudu,2) je příslušný též finanční arbitr (dále jen "arbitr").

        (2)  Česká národní banka poskytuje v odůvodněném rozsahu na své náklady administrativní zajištění výkonu činnosti arbitra, včetně úhrady výdajů spojených s činností osob pověřených podle tohoto zákona. Plat a další stanovené požitky arbitra a jeho zástupce jsou též nákladem České národní banky.


§ 2

        Spory podle § 1 rozhoduje arbitr a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zástupce arbitra.


§ 3

        (1)  Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí převádějící instituce a vydavatel elektronických platebních prostředků.

        (2)  Navrhovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí klient instituce a držitel elektronického platebního prostředku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Arbitr a jeho zástupce
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Řízení před arbitrem
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zásady řízení
§ 13 - Jednací jazyk
§ 14 - Zastavení řízení
§ 15 - Nález
§ 16 - Námitky
§ 17 - Právní moc a vykonatelnost nálezu
§ 18 - Náklady řízení
§ 19 - Informační povinnost institucí
§ 20 - Mezinárodní spolupráce
§ 21 - Informační povinnost arbitra
§ 22 - Povinnost mlčenlivosti
§ 23 - Pokuty
§ 24 - Řízení
§ 25  
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU