228/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
228

ZÁKON
ze dne 9. května 2002,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o advokacii

Čl. I

        Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 1 zní:

        "(1)  Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným
       a) advokáti,
       b) fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru a které v tomto státě získaly oprávnění poskytovat právní služby (dále jen "domovský stát") pod profesním označením svého domovského státu oznámeným ve sdělení Ministerstva spravedlnosti vyhlášeném ve Sbírce zákonů, (dále jen "evropský advokát").".

        2.  V § 3 odst. 3 se slova "(§ 5 odst. 3)" nahrazují slovy "(§ 5a odst. 2)".

        3.  V § 5 odst. 1 se slova "na žádost" nahrazují slovy "na základě písemné žádosti".

        4.  V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o advokacii
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU