210/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech

Čl. I


        Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon a nadacích a nadačních fondech), se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 3 se slova "obchodnímu jménu" nahrazují slovy "obchodní firmě".

        2.  V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu".

        3.  V § 3 odst. 2 písm. d) se doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí: " ; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,1a).

_______________________________
1a)  
§ 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.".

        4.  V § 5 odst. 3 větě první se za slova "peněžitého vkladu," vkládají slova "u nadací doklad o zřízení zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad uložen," a za slova "§ 6 odst. 2," se vkládají slova "smlouva o správě cenných papírů podle zvláštního zákona,1a) jsou-li součástí nadačního jmění cenné papíry, které budou na základě této smlouvy spravovány k tomu oprávněnou osobou,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU