207/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
207

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o dani silniční

        Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 493/2001 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.

        2.  V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

        "(1)  Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána nebo určena k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o dani silniční
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU