205/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
205

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky


Čl. I

        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) se za slovo "mohly" vkládají slova "ve zvýšené míře", slovo "přírodní" se nahrazuje slovem "životní" a za slovo "prostředí" se vkládají slova " , popřípadě jiný veřejný zájem,".

        2.  V § 1 písm. b) se za slovo "distribuují" vkládají slova " , popřípadě uvádějí do provozu", za slovo "mohly" se vkládají slova "ve zvýšené míře", za slovem "zájem" se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

_______________________________
"1)  
Například zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.".

        3.  V § 1 se tečka na konci písmena c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d)  
způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU