201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
201

ZÁKON
ze dne 2. května 2002
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POSTAVENÍ A ČINNOST ÚŘADU
PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        (1)  Zřizuje se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad").

        (2)  Úřad je orgánem České republiky (dále jen "stát"), který

       a) jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy (dále jen "rozhodčí orgány"), správními úřady a jinými orgány,1)
       b) zpracovává právní stanoviska,
       c) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a tímto zákonem.

        (3)  Úřad je organizační složkou státu (dále jen "organizační složka") a účetní jednotkou.

        (4)  Sídlem Úřadu je Praha.


HLAVA II

VÝLUČNÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU


§ 2

        (1)  Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu (dále jen "majetek") namísto organizačních složek2) příslušných hospodařit s tímto majetkem podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "příslušná organizační složka").

        (2)  Pokud Úřad vystupuje za stát podle odstavce  1, jedná jménem státu. Jeho jednání zahrnuje veškeré procesní úkony, které by v řízení podle zvláštního právního předpisu mohla za stát vykonat příslušná organizační složka.


§ 3

        (1)  Úřad jedná (§ 2) v řízení

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ A ČINNOST ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
HLAVA II - VÝLUČNÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
HLAVA III - DOHODNUTÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA IV - VEDLEJŠÍ ÚČASTENSTVÍ
§ 9  
§ 10  
HLAVA V - PŘÍMÁ ÚČAST ÚŘADU V ŘÍZENÍ
§ 11  
§ 12  
HLAVA VI - PRÁVNÍ STANOVISKA
§ 13  
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A HOSPODAŘENÍ ÚŘADU A ZAMĚSTNANCI STÁTU V NĚM ZAŘAZENÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21 - Vztahy související s činností a plněním dalších úkolů Úřadu
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU