192/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 22. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
192

ZÁKON
ze dne 9. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů


Čl. I


        Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 135/1997 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

        2.  § 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) znějí:


"§ 2

        (1)  Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území České republiky a do zahraničí (dále jen "veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání").

        (2)  Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména

       a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
       b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
       c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU