190/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. května 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 10. května 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které mají být uváděny na trh s označením CE.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny

       a) harmonizovanými českými technickými normami2) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,
       b) evropskými technickými schváleními, nebo
       c) určenými normami2) vztahujícími se k tomuto nařízení.
        (3)  Toto nařízení se vztahuje na výrobky podle odstavce 2, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství.

        (4)  Na výrobky podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje zvláštní právní předpis.3)


§ 2
Základní pojmy

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Podmínky uvádění stavebních výrobků na trh
§ 4 - Evropské technické schválení
§ 5 - Posuzování shody
§ 6 - Ochranná opatření
§ 7 - Podmínky autorizace
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - Vztah mezi postupy posuzování shody podle § 5 a postupy obsaženými v příloze č. III Směrnice Rady 89/106/EHS
Příloha č. 3 - Podmínky autorizace
Zavřít
MENU