179/2002 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. května 2002 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 19. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 19. dubna 2002,
kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti


        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. j) bodů 2 a 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět a rozsah úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví seznam vybraných položek [§ 2 písm. j) bod 2 zákona] a položek dvojího použití [§ 2 písm. j) bod 3 zákona] v jaderné oblasti.

        (2)  Seznam vybraných položek je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a seznam položek dvojího použití je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK (VYBRANÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE V JADERNÉ OBLASTI) PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU
Příloha č. 2 - SEZNAM POLOŽEK DVOJÍHO POUŽITÍ (MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE DVOJÍHO POUŽITÍ V JADERNÉ OBLASTI) PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU A VÝVOZU
Zavřít
MENU