175/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 9. května 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

ZÁKON
ze dne 9. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění zákona č. 478/2001 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I


        Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 307/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 18a odst. 1 písm. c) se slova "prokázání totožnosti" nahrazují slovy "aby se prokázal osobními údaji podle odstavce  2 písm. c)".

        2.  V § 18a odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"c)  
na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu,12) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU