163/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Částka: 067 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. března 2002 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs79/2002 Sb.

163

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a, 12 a 13 zákona:

Základní ustanovení
§ 1

        (1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

       a) stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi,
       b) určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
       c) stavební činností stavební nebo montážní činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,
       d) systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Stavební technické osvědčení
§ 4 - Technická dokumentace
§ 5 - Postupy posuzování shodyCertifikace
§ 6 - Posouzení systému řízení výroby
§ 7 - Ověření shody
§ 8 - Posouzení shody výrobcem
§ 9 - Posouzení shody při kusové výrobě
§ 10  
§ 11 - Použití harmonizovaných českých technických norem
§ 12  
§ 13 - Prohlášení o shodě
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 2 - Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody
Zavřít
MENU