147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ
A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ


§ 1


        (1)  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"). Ústav provádí rovněž odborné a zkušební úkony (§ 2) a odborné činnosti (§ 3).

        (2)  Ústav je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2) Sídlem Ústavu je Brno.

        (3)  V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru.

        (4)  Organizaci Ústavu upravuje organizační řád Ústavu, který schvaluje ministerstvo.


§ 2

Působnost Ústavu na jednotlivých úsecích
podle zvláštních zákonů

        (1)  Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštních zákonů,4) a to na úseku

       a) vinohradnictví,
       b) krmiv,
       c) odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin,
       d) ochrany chmele,
       e) hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů a agrochemického zkoušení zemědělských půd,
       f) ochrany práv k odrůdám rostlin.

        (2)  Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zvláštního zákona5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů a podává v případě zjištění porušení stanovených povinností podnět České inspekci životního prostředí k zahájení správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
§ 1  
§ 2 - Působnost Ústavu na jednotlivých úsecích podle zvláštních zákonů
§ 3 - Další činnosti Ústavu
§ 4 - Zajišťování odborných a zkušebních úkonů Ústavem
§ 5 - Oprávnění udělované Ústavem k výkonu odborných činností
§ 6 - Náhrada nákladů za provedení odborných a zkušebních úkonů
§ 7 - Kontrola a státní dozor
§ 8 - Vyžadování a poskytování informací a spolupráce
§ 9 - Využívání údajů katastru nemovitostí a výsledků zeměměřických činností
§ 10 - Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
§ 11 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krmivech
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
§ 14  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
§ 15  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 16  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 17  
Zavřít
MENU