139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
139

ZÁKON
ze dne 21. března 2002
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů        Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ


OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel úpravy

        Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách, soustavu a působnost pozemkových úřadů.1)


§ 2
Pozemkové úpravy

        Pozemkovými úpravami2) se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu3) a jako závazný podklad pro územní plánování.4)


§ 3
Předmět a obvod pozemkových úprav

        (1) Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav (odstavec 2) bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim.

        (2) Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území. Bude-li to pro obnovu katastrálního operátu třeba, lze do obvodu pozemkových úprav zahrnout i pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací.3) Je-li to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze do obvodu pozemkových úprav zahrnout rovněž pozemky v navazující části sousedícího katastrálního území. Jde-li o katastrální území v obvodu působnosti jiného pozemkového úřadu (§ 19), než který zahájil řízení o pozemkových úpravách, zahrne pozemkový úřad, který řízení zahájil, předmětné pozemky do obvodu pozemkových úprav po dohodě s pozemkovým úřadem, v jehož obvodu působnosti se příslušné pozemky nacházejí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Pozemkové úpravy
§ 3 - Předmět a obvod pozemkových úprav
§ 4 - Formy pozemkových úprav
§ 5 - Účastníci řízení o pozemkových úpravách
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A NÁKLADY NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 6 - Zahájení řízení
§ 7 - Úvodní jednání
§ 8 - Soupis a ocenění nároků vlastníků
§ 9 - Návrh pozemkových úprav
§ 10 - Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků
§ 11 - Rozhodnutí o pozemkových úpravách
§ 12 - Provádění pozemkových úprav
§ 13 - Upřesnění a rekonstrukce přídělů a řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku v rámci pozemkových úprav
§ 14 - Pozemkové úpravy v územích s nedokončeným scelovacím řízením
§ 15 - Zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem
§ 16 - Náhradní užívání
§ 17 - Náklady na pozemkové úpravy
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K PROJEKTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - SOUSTAVA POZEMKOVÝCH ÚŘADŮ A JEJICH PŮSOBNOST
§ 19  
§ 20 - Pozemkové úřady
§ 21  
§ 22 - Ústřední pozemkový úřad
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb.
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zmocňovací ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU