137/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. března 2002 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

ZÁKON
ze dne 15. března 2002,
kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o metrologii


Čl. I


        Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odstavec 6 zní:

        "(6)  Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo prostřednictvím Českého metrologického institutu nebo střediska kalibrační služby nebo u jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.".

        2.  V § 6 odst. 2 se věty druhá a třetí nahrazují těmito větami: "Zjišťuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud měřidlo splňuje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na něj vyhláška nevztahuje, splňuje požadavky českých technických norem.".

        3.  V § 8 odst. 3 se slovo "platnosti" nahrazuje slovem "vlastností".

        4.  V § 8 odstavec 4 zní:

        "(4)  Pro ověřování stanovených měřidel nebo kalibraci hlavních etalonů se používají certifikované referenční materiály. Pokud nelze z technických důvodů použít certifikované referenční materiály, je možno použít ostatní referenční materiály.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o metrologii
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 119/2000 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU