130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

ZÁKON
ze dne 14. března 2002
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ


PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE
Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen "podpora") a

       a) práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob a úkoly organizačních složek České republiky nebo územních samosprávných celků (dále jen "organizační složka"), zabývajících se výzkumem a vývojem podporovaným z veřejných prostředků, podmínky podpory, veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji a hodnocení výzkumných záměrů,
       b) poskytování informací o výzkumu a vývoji prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje,
       c) úkoly orgánů výzkumu a vývoje.

§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí výzkumem a vývojem systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. Dále se rozlišuje

       a) výzkum, kterým je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako
        1.  

základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
HLAVA I  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II  
§ 3 - Předmět podpory
§ 4 - Způsoby poskytování podpory
§ 5 - Postup přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj
§ 6 - Členění výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj
HLAVA III  
§ 7 - Poskytnutí podpory
§ 8 - Použití podpory
§ 9 - Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem
§ 10 - Lhůta a způsob poskytnutí podpory
§ 11 - Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků
§ 12 - Poskytování informací
§ 13 - Kontrola
§ 14 - Důsledky porušení ustanovení zákona
HLAVA IV - VLASTNICTVÍ HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO PRO VÝZKUM A VÝVOJ, PRÁVA K VÝSLEDKŮM A JEJICH VYUŽITÍ
§ 15 - Vlastnictví hmotného majetku pro výzkum a vývoj
§ 16 - Práva k výsledkům a jejich využití
HLAVA V  
§ 17 - Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
§ 18 - Prokazování způsobilosti uchazeče
§ 19 - Zadávací dokumentace
§ 20 - Soutěžní lhůta a hodnotící lhůta
§ 21 - Přijímání a hodnocení návrhů projektů
§ 22 - Dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
§ 23 - Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
§ 24 - Zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
§ 25 - Lhůta pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory
§ 26 - Uchovávání dokladů
HLAVA VI  
§ 27 - Předložení návrhů výzkumných záměrů
§ 28 - Prokazování způsobilosti uchazeče
§ 29 - Hodnocení výzkumných záměrů
HLAVA VII - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝZKUMU A VÝVOJI
§ 30 - Informační systém výzkumu a vývoje
§ 31 - Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů informačního systému výzkumu a vývoje
§ 32 - Obsah informačního systému výzkumu a vývoje
HLAVA VIII - ORGÁNY VÝZKUMU A VÝVOJE
§ 33 - Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj
§ 34 - Ústřední a jiné správní úřady odpovědné za výzkum a vývoj v oblasti svých působností
§ 35 - Rada pro výzkum a vývoj
§ 36 - Grantová agentura České republiky
HLAVA IX - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
§ 37  
HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 38 - Přechodná ustanovení
§ 39 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA XI  
§ 40 - Společné ustanovení
§ 41 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 42  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře
§ 43  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 44  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 45  
Zavřít
MENU