129/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 2002 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
129

ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 165 se na konci odstavce 5 doplňují tyto věty: "Poživateli výsluhového příspěvku, který mu byl přiznán podle právních předpisů účinných před 1. prosincem 1999 do 60 let věku, bude na základě jeho žádosti vyplácen výsluhový příspěvek za podmínek stanovených ve větě první, a to nejdéle do 60 let věku. Nejpozději při dosažení 60 let věku mu náleží výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v § 134.".

        2.  Za § 165 se vkládá nový § 165a, který včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU