120/2002 Sb.Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002 s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
120

ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob a působnost správních úřadů při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice, podmínky vydávání povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení účinnosti biocidních přípravků a účinných látek a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata a na životní prostředí.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na léčiva, veterinární přípravky, omamné a psychotropní látky, zdravotnické prostředky, potraviny, krmiva, předměty běžného užívání, přípravky na ochranu rostlin, radionuklidové zářiče a jaderné materiály1) a odpady.

        (3)  Tímto zákonem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy o přepravě nebezpečných věcí, o technických požadavcích na výrobky a o chemických látkách a chemických přípravcích.


§ 2
Vymezení základních pojmů

        (1)  Účinnou látkou je chemická látka nebo mikroorganismus, včetně virů a hub, které jsou určeny k použití v biocidním přípravku a které svým specifickým nebo obecným účinkem působí na škodlivé organismy.

        (2)  Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem; seznam typů biocidních přípravků se stručným popisem každého typu je uveden v příloze tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - UVEDENÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU NEBO ÚČINNÉ LÁTKY NA TRH
§ 3 - Základní podmínky uvedení na trh
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Hodnocení biocidního přípravku
§ 7 - Povolení biocidního přípravku
§ 8 - Uvedení účinné látky na trh
§ 9 - Dočasné povolení biocidního přípravku
§ 10 - Vzájemné uznávání povolení biocidních přípravků
§ 11 - Změna nebo zrušení povolení biocidního přípravku
HLAVA III - ZAŘAZOVÁNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO SEZNAMU
§ 12 - Postup zařazování účinné látky do seznamu
§ 13 - Zásady zařazování účinné látky do seznamu
HLAVA IV - VĚDECKÝ VÝZKUM A VÝVOJ
§ 14  
HLAVA V - OCHRANA ÚDAJŮ
§ 15 - Ochrana údajů žadatele nebo navrhovatele
§ 16 - Poskytnutí údajů druhému a dalším žadatelům
§ 17 - Výměna informací
HLAVA VI - KLASIFIKACE, BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ
§ 18 - Klasifikace
§ 19 - Balení
§ 20 - Označování
§ 21 - Propagace a reklama
HLAVA VII - HLÁŠENÍ OTRAV A VÝSLEDKŮ KONTROL
§ 22  
HLAVA VIII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 23 - Výkon státní správy
§ 24 - Ministerstvo
§ 25 - Ministerstvo životního prostředí
§ 26 - Ministerstvo zemědělství
§ 27 - Okresní hygienik
§ 28 - Krajský hygienik
§ 29 - Česká inspekce životního prostředí
§ 30 - Celní orgány
§ 31 - Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
HLAVA IX - UKLÁDÁNÍ POKUT
§ 32  
§ 33  
HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 34 - Rozhodování
§ 35 - Přechodná ustanovení
§ 36 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - Změna veterinárního zákona
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha - Typy biocidních přípravků
Zavřít
MENU