119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZBRANĚ A STŘELIVO


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva.

        (2)  Zákon se nevztahuje na

       a) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou nabývány a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,1) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky a ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZBRANĚ A STŘELIVO
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - KATEGORIE ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 3 - Rozdělení zbraní a střeliva
§ 4 - Zbraně kategorie A
§ 5 - Zbraně kategorie B
§ 6 - Zbraně kategorie C
§ 7 - Zbraně kategorie D
HLAVA III - NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
HLAVA IV - ZBROJNÍ PRŮKAZ
§ 16 - Zbrojní průkazy a jejich skupiny
§ 17 - Vydání zbrojního průkazu
§ 18  
§ 19 - Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
§ 20 - Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
§ 21 - Odborná způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
§ 22 - Bezúhonnost fyzické osoby
§ 23 - Spolehlivost fyzické osoby
§ 24 - Vydání nového zbrojního průkazu
§ 25 - Rozšíření skupin zbrojního průkazu
§ 26 - Zánik platnosti zbrojního průkazu
§ 27 - Odnětí zbrojního průkazu
§ 28 - Oprávnění držitelů zbrojních průkazů
§ 29 - Povinnosti držitele zbrojního průkazu
§ 30 - Zkušební komisař
HLAVA V - ZBROJNÍ LICENCE
§ 31 - Zbrojní licence a jejich skupiny
§ 32 - Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence
§ 33 - Vydání zbrojní licence
§ 34 - Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti
§ 35 - Rozšíření skupin zbrojní licence
§ 36 - Odnětí zbrojní licence
§ 37 - Zánik platnosti zbrojní licence
§ 38 - Oprávnění držitele zbrojní licence
§ 39 - Povinnosti držitele zbrojní licence
§ 40 - Povinnosti zbrojíře
HLAVA VI - REGISTRACE ZBRANÍ A PRŮKAZ ZBRANĚ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
HLAVA VII - VÝVOZ, DOVOZ A TRANZIT ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 44 - Trvalý vývoz zbraní a střeliva
§ 45 - Trvalý dovoz zbraní a střeliva
§ 46 - Tranzit zbraní a střeliva
§ 47 - Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
§ 48 - Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
§ 49 - Evropský zbrojní pas
§ 50 - Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
§ 51 - Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva
HLAVA VIII - STŘELNICE
§ 52 - Provozování střelnic
§ 53 - Pozastavení provozování střelnice
§ 54 - Povinnosti provozovatele střelnice
§ 55 - Správce střelnice
HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
§ 56 - Zadržení zbraně, střeliva, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva
§ 57 - Zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva
§ 58 - Zabezpečení zbraní a střeliva
§ 59 - Svěření zbraně
§ 60 - Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
§ 61 - Veřejné vystavování zbraní a střeliva
§ 62  
§ 63 - Znehodnocování a ničení zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva
§ 64 - Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti
§ 65 - Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva
§ 66 - Dědění zbraně nebo střeliva
§ 67 - Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva
§ 68 - Nálezy dokladů, zbraní nebo střeliva
§ 69 - Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování
§ 70 - Mimořádná opatření
HLAVA X - INFORMAČNÍ SYSTÉMY O ZBRANÍCH, STŘELIVU A PROVOZOVANÝCH STŘELNICÍCH
§ 71 - Informační systémy
§ 72 - Uchovávání údajů a dokumentace
§ 73 - Poskytování údajů
HLAVA XI - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 74  
§ 75  
HLAVA XII - SANKCE A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 76 - Správní delikty
§ 77 - Ochranná opatření
HLAVA XIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 78 - Vztah ke správnímu řádu
§ 79 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA XIV - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 156/2000 Sb.
§ 84  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 85  
§ 86 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 87  
Příloha - Vymezení zbraní a střeliva
Zavřít
MENU