114/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

Částka: 051 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. dubna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 27. března 2002
o fondu kulturních a sociálních potřeb


        Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 6 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen "fond"), další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích1) a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen "příspěvková organizace").


§ 2
Výše tvorby fondu

        (1)  Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2  % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.

        (2)  Další příjmy fondu tvoří:

a)   splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992,

b)   náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu,

c)   peněžní a jiné dary určené do fondu.

        (3)  U příspěvkových organizací jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše tvorby fondu
§ 3 - Hospodaření s fondem
§ 4 - Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců
§ 5 - Pořízení hmotného majetku
§ 6 - Půjčky na bytové účely
§ 7 - Stravování
§ 8 - Rekreace
§ 9 - Kultura, tělovýchova a sport
§ 10 - Výměnné akce
§ 11 - Sociální výpomoci a půjčky
§ 12 - Penzijní připojištění
§ 13 - Příspěvek odborové organizaci
§ 14 - Dary
§ 15 - Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU