107/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. března 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2002 Nabývá účinnosti: 20. března 2002, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
107

ZÁKON
ze dne 8. března 2002,
kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé
Státní bezpečnosti, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti


Čl. I


        Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, se mění takto:

        1.  § 1 až 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) až 3) znějí:


"§ 1

Účel zákona

        Účelem zákona je co nejširší odhalení praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávané prostřednictvím tajných represivních složek totalitního státu. Zákon umožňuje zpřístupnit pronásledovaným osobám dokumenty o jejich pronásledování a zveřejnit údaje o vykonavatelích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Zákonem se stanoví způsob zpřístupnění a zveřejnění dokumentů a údajů a působnost správních úřadů v těchto procesech.


§ 2

Předmět zpřístupnění a zveřejnění

        (1)  Předmětem zpřístupnění a zveřejnění jsou zachované nebo rekonstruované dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek v období od 25. února 1948 do 15. února 1990, evidované v dobových spisových nebo archivních pomůckách (registrech) těchto složek nebo jim nadřízených ústředních správních orgánů.

        (2)  Předmětem zpřístupnění a zveřejnění nejsou dokumenty, které jsou vyňaty ze zpřístupnění z důvodu hodného zvláštního zřetele, nestanoví-li tento zákon jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o archivnictví
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU